علی مطهری شجاع ترین سیاست مدار ایرانه .
تا شجاعت چی باشه. در طول تاریخ بلاهت خیلی از آدمها هم به شجاعت تعبیر شده ولی با گذشت زمان مشخص شده که اون شجاعت نبود ‎· Mamad
@mirzaie: like ‎· Arvand
@mirzaie: فکر نمیکنم شجاعت مطهری ابلهانه باشه حرف هایی را که باید بزنه خیلی صریح و بی پرده بیان میکنه؛حرف هایی که توقع میره که بقیه هم بزنن ولی از این کار امتنع میکنن ‎· Ehsan Sh
منم موافقم که علی مطهری شجاعه و وقتی به چیزی اعتقاد داره حرفش رو میزنه حالا شاید همه حرفهاش با عقاید ما نخونه اما بد نیست ببینیم تعریف بلاهت چیه و بعد بیایم به آدمی مثل مطهری منتصبش کنیم. ‎· ardvisoor