شخصیتت به دانشمندا میخوره ‎- hadi
@hadinik: :)) ‎- Ehsan Sh