دارم به عنوان آلترناتیو فتوشاپ گیمپ را نصب می‌کنم امیدوارم کارم را راه بیاندازه .