علیفر باز از دفاع خطبه انتقاد کرد و توضیح داد که سی دی گل ها هست می تونید خودتون ببینید که چقدر دفاع خطی بده .