ویژه نامه نوروز همشهری داستان را به خاطر داستان صوتی همراهش خریدم .