دنیا دست کیه؟ .
دست هرکی خوشه ‎- SaeedTheGiraffe ?