دنیا دست کیه؟ .
دست هرکی خوشه ‎· SaeedTheGiraffe ?