با موتور از یه کوچه رد شدیم، چند ثانیه بعد دیوار خونه مجاور خراب شد و کامل کوچه را مسدود کرد، جدا عمرمون به دنیا بود، خدایا شکرت .
اوه اوه خدا چه رحمی کرده ‎- ardvisoor
@ardvisoor: جدا ‎- Ehsan Sh