شکل و شمایل گودریدز هم نونوار شده .
مساله عجیبیه. چون عیچ وقت به این گود ریدز بدبخت نمی رسیدن ‎· alawee