گفتگوهای اوریانا فالاچی را می‌خونم، بخش اول مصاحبه با امام خمینی .