بهتر است که ده گناهکار آزاد شوند تا اینکه یک بیگناه محکوم شود. حضرت رسول .