گفتگوهای اوریانا فالاچی را می‌خونم، بخش دوم مصاحبه با مهندس بازرگان .