گفتگوهای اوریانا فالاچی را می‌خونم؛ بخش ششم مصاحبه با قذافی .