به نظر جالب‌ترین بخش کتاب همین مصاحبه با جناب سرهنگ قضافی باشه .