شاه به فالاچی میگه شما زن ها تا به حال یک میکل آنژ یا یک باخ نداشتید حتی یکی آشپز بزرگ .