معزه بر اساس روایتهای جمع آوری شده توسط حسین محدث نوری ، نام گربه مورد علاقه محمد پیامبر اسلام بود. .