معزه بر یکی از آستینهای عبای پیامبر خوابیده بود محمد گربه را بیدار نکرد بلکه آستین را جدا کرد و بقیه عبا را برداشت تا گربه به خواب ادامه دهد .
چه کتابی را داری می‌خونی؟ ‎· RokhSaare
@rokhsaare: اینا را از یکی از کتب مذهبی مادرم، ولی الان دارم هفده انگلیسی مسموم از مارکز را می‌خونم ‎· Ehsan Sh