دنیای نورا 2084 را می‌خونم از یوستین گاردر نویسنده دنیای صوفی .