شجریان، شهرام ناظری، علیرضا قربانی .
شجریان خودش دو نسخه اس! پدر و پسر ‎· Mamad