۶۵ سال پیش در چنین روزی... .
چه شد؟ ‎- SaeedTheGiraffe ?
ادبیات داستانی معاصر صادق هدایت را از دست داد ‎- Ehsan Sh
روحش شاد ‎- SaeedTheGiraffe ?