۶۵ سال پیش در چنین روزی... .
چه شد؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
ادبیات داستانی معاصر صادق هدایت را از دست داد ‎· Ehsan Sh
روحش شاد ‎· SaeedTheGiraffe ?