چند روزی هست کارم خیلی زیاد شده نمی‌تونم کتابم را تموم کنم، سیستمم به هم ریخته .