دیشب ساعت ۳ خوابیدم ۶ پاشدم نماز خوندم و رفتم کمک پدر ۳ ساعتی بنایی کردیم و برگشتم و الان سر حال سرحالم .