یکی به من بگه استقلالیا این عدد چهار مسخره را از کجا آوردن؟ شش بیشتره یا چهار؟ .