نحوه برخورد همکارم با مراجعین خانم 180 درجه نسبت به بقیه فرق داره؛ این رفتار شاید تا حدی طبیعی باشه ولی ایشون شورش را درآورده .