از علی آموز اخلاص عمل/ شیر حق را دان منزه از دغل/ مولانا/ یا علی مدد .