پرینس داره همون بلایی سر امید کوکبی میاره که مایکل جکسون بر سر جنبش سبز آورد #freeomid #FreeOmidKokabee .