راه رسیدن به موفقیت خیلی کوتاه‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسه. قال احسان .