حکومت‌های توتالیتر توی نامشون عبارت دموکراتیک را دارند(داشتند) جمهوری دموکراتیک خلق کره جمهوری دموکراتیک آلمان جمهوری دمکراتیک مردمی یمن .
کره شمالی، آلمان شرقی، یمن جنوبی ‎· Ehsan Sh