رفتیم «من سالوادور نیستم» را دیدیم، طفلک فراستی حق داشت، خیلی مزخرف بود .