قابل توجه @aparatcom تا به این تذکر بجا گوش بده و اصلاحات لازم را انجام بده https://t.co/ZNYMcfApNc .