جاتون خالی، ناهار آبگوشت کفتر خوردیم .
من دلم نمیاد :| خوشمزه هم باید باشه ولی کفتر رو دلم نمیاد ‎· Mamad