بعد از سال۵۷ در ایران چندین و چند انقلاب در ایران به وقوع پیوسته که هر یک عظیم‌تر از انقلاب ۵۷ .
نام ببر ؟ ‎- Mamad
انقلاب عقیدتی، انقلاب فرهنگی، انقلاب هویتی و .... ‎- Ehsan Sh