۴ روزه وبلاگ یک پزشک پست جدید نگذاشته، نگرانش شدم .