همیشه میگفتن ایرانیا باهوش ترین و ژاپنی ها خنگ ترین مردم هستن و به همین دلشون خوش بود https://t.co/4P1h2dIFd5 .