از دندانپزشکی برگشتم، دکتر محترم اعتقادی به استفاده از دستکش نداشت .