برای ناهار دعوت شدیم خونه مادربزرگ، روزه بودیم عذرخواهی کردیم .
قبول باشه التماس دعا ‎· ElnazGh