یک ماه تمامه که هر روز از #ممرایز زبان خوندم و این بیش‌ترین مداومتی هست که توی کاری توی تمام زندگی‌ام داشتم .
تبریک ‎· ava