سحر را خواب موندیم، دیشب هم با نون و پنیر و گردو افطار کردیم، امروز روزه درست و حسابی داریم .