بزنید شبکه چهار و برنامه معرفت و صحبت‌های دکتر دینانی را پیگیری کنید .