اینا هنوز از این اداها در میارن؟؟؟ https://t.co/AlF4HYlhv9 .