مشخص بود حسابی ترسیده، کامل خودش را باخته یود https://t.co/Lk6psc3VQK .
اگه عقلش برسه سریع می ره پناهندگی می گیره دیگه هم تو کلمبیا آفتابی نمی شه ‎· alawee