این آینه‌ای روشن است که شرح حال خود درو بیابی هرحالی و هر کاری که در آن حال و در آن کار مرگ را دوست داری آن کار نکوستhttps://t.co/J9sqI3jxmF .