شجاع دل را تماشا کردیم، مل گیبسون کجایی تا بیام دستت را ببوسم .