اگه ایتالیا قهرمان نشد، رومانی یا مجارستان یا اسلواکی قهرمان بشه .