حیف اسلواکی به ولز باخت، نباخته بود قطعا توی این گروه اول بود .