خدا را شکر ما خیالمون از بابت دروازه‌بان راحته #ایتالیا #بوفون .