الهی سینه‌ای ده آتش افروز/ درآن سینه دلی وان دل همه سوز #وحشی_بافقی .
اگر گفتی چرا اسمش وحشی بوده؟ ‎- Mamad
@mirzaie: رمیده، کسی که گوشه عزلت اختیار کرده ‎- Ehsan Sh
@ehsan957: احسنت :)) رمیده بافقی بهتر بود ! ‎- Mamad