۵۰روز مداوم توی ممرایز زبان خونده بودم دیروز کامل نخوندم، استریکم شد صفر .