کتاب صوتی «برای اینکه در محله گم نشی» اثر پارتریک مودیانو را از #نوار خریدم که توی مسیر رفت و برگشتم توی ماشین گوش بدم .