امام صادق(ع): كسى كه رئيس گردد ملعون است و كسى كه براى رياست همت گمارد ملعون است و كسى كه با خود درباره رئيس شدن سخن گويد ملعون است .