هنوز توی شهر ما بازی‌های یورو پخش نمی‌شه، و صدا و سیمای استان یزد هیچ اهمیتی بهداین موضوع نمیده .